Regulamin do zapytań ofertowych

Istnieje możliwość realizacji zamówienia w częściach i wystawianie faktur częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu.

Ewentualne zmiany mogą dotyczyć:

– konieczności konsultacji wykonawcy z głównym konstruktorem projektu

– wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

– wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

– wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

– zmiany istotnych regulacji prawnych.

Szczegóły dostępne są w siedzibie firmy. Kontakt do osoby odpowiadającej na pytania dostępny jest w poszczególnym zapytaniu ofertowym.