PARP

PARP

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Kapitał obrotowy – COVID 19” w ramach Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3,  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość dofinansowania – 202 235.31 PLN