PARP

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od 2009 roku Metal-Master  realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU 30.30.33” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działanie 1.4 wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia