Warunki dostaw i płatności

I.  Informacje ogólne

Nasze dostawy, świadczenia i oferty następują wyraźnie na podstawie dalej opisanych warunków. Obowiązują także w przypadku wszystkich przyszłych stosunków handlowych, także jeżeli one ponownie nie zostały wyraźnie uzgodnione. Najpóźniej z przyjęciem towaru lub świadczenia obowiązują niniejsze warunki jako przyjęte. Poświadczenie przeciwne kupującego ze wskazaniem na jego warunki handlowe są niniejszym zaprzeczone. Odchylenia od niniejszych warunków są tylko skuteczne, jeżeli są one pisemnie potwierdzone przez nas.

Kupujący wypowiada się, że jest wyraźnie z tym zgodny, że dane wynikające ze stosunków handlowych są przez nas gromadzone i przekazywane stronom trzecim.

II.   Oferta i zawarcie umowy

Nasze oferty są, jeżeli nie zostało wyraźnie inaczej wzmiankowane, niewiążące. Wzorce i próbki są niewiążącymi danymi ramowymi. Transakcje oraz postanowienia stają się wiążące dopiero przez nasze pisemne potwierdzenie zamówienia lub przez nasze dostawy, przy czym w ostatnim przypadku faktura zastępuje potwierdzenie zamówienia.

Ulubione określenie przy udzielaniu zamówienia „jak zwykle” dotyczy we wszystkich przypadkach tylko wykonania, nie ceny. Dla określenie produktu jest miarodajne wyłącznie określenie metal-wzór-artykuł. Dodatkowe mianowanie określeń klient-artykuł jest niewiążące.

Nasze doradztwo techniczne w słowie i piśmie jest niewiążące – także w odniesieniu do ewentualnych praw ochrony stron trzecich – oraz nie zwalnia klienta z własnego sprawdzenia naszych produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych sposobów postępowania i celów.

III.  Ceny

Nasze ceny są, o ile inaczej nie uzgodniono, loco fabryka lub magazyn łącznie z opakowaniem oraz kosztami przewozu jak również obowiązującym w dniu dostawy podatkiem VAT. Ceny są, o ile wyraźnie inaczej nie nadmieniono, niewiążące oraz opierają się na obecnych czynnikach kosztów. Jeżeli do dnia dostawy wystąpią zmiany czynników kosztów, np. przez podwyżki cen na surowce lub podwyżki wynagrodzeń, zastrzegamy sobie odpowiednie dopasowanie naszych cen.

Na zlecenia, na które nie są uzgodnione żadne ceny, obowiązują nasze ceny ważne w dniu dostawy.

Ceny sprzedaży jak również oferty oraz kalkulacje rozumie się dla niemieckich klientów, o ile wyraźnie inaczej nie uzgodniono, w EURO.

IV.  Warunki płatności

O ile nie zostało poczynione w indywidualnej umowie inne uzgodnienie o sposobie płatności, obowiązuje następujący- w ciągu 30 dni od daty wystawienia gotówką na podstawie daty na fakturze, o ile nie istnieją w cennikach inne warunki płatności odnoszące się do programu. Na koszty narzędzi, koszty za opakowanie, koszty transportu oraz podobne jak również zlecenia o wartości towarów netto poniżej 400 EURO nie zostanie udzielone skonto.               

Powyższe skonto zostaje udzielone tylko z założeniem, że wszystkie zobowiązania płatnicze z wcześniejszych dostaw są spełnione całkowicie. Płatności powinny nastąpić niezależnie od wejścia towaru oraz ewentualnych reklamacji.

Miejscem świadczenia płatności jest Podgórzyn.

Zatrzymanie płatności oraz potrącenie jest tylko wtedy możliwe, jeżeli roszczenie wzajemne kupującego jest niezakwestionowane lub ustalone jako prawomocne. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty następuje zwłoka bez wcześniejszego upomnienia.

Weksle i czeki są przyjmowane do wciągnięcia dla zapłaty, przy czym nie ręczymy za przedstawienie we właściwym czasie oraz wniesienie protestu. W przypadku przyjęcia weksli zostaje naliczone skonto oraz narosłe wydatki towarzyszące; przyjecie następuje z zastrzeżeniem prawa do zażądania w każdym momencie płatności gotówkowej za zwrotem papieru. W przypadku płatnością czekami skonto może zostać potrącone, jeżeli czeki wpłynęły do nas w wyznaczonym terminie. W przypadku przyjęcia weksli nie zostaje przyznane żadne skonto.

W przypadku przekroczenia terminów płatności jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek z tytułu płatności w wysokości 6% rocznie. W przypadku zwłoki jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości standardowych odsetek kredytu bankowego, co najmniej jednak 3% rocznie powyżej stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W przypadku zwłoki w płatności wszystkie jeszcze bieżące faktury względnie sumy wekslowe są natychmiast przypadające do zapłaty oraz zaskarżalne. W przypadku niezachowania warunków płatności lub w przypadku okoliczności, które zmniejszają wiarygodność kredytową kupującego, jesteśmy uprawnieni do postawienia w wymagalności do zapłaty naszych wszystkich wierzytelności lub weksli, których płatność jeszcze nie przypada. Poza tym jesteśmy uprawnieni, do wykonania jeszcze zaległych dostaw tylko za zaliczką lub świadczeniem zabezpieczającym. Jeżeli zaliczki lub świadczenia zabezpieczające także po ustanowieniu odpowiedniego terminu nie zostaną dostarczone, wtedy jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w odniesieniu do świadczeń jeszcze niewykonanych, ze skutkiem, że wszystkie roszczenia kupującego w odniesieniu do jeszcze niewykonanych świadczeń wygasają.

Jesteśmy uprawnieni do wyrównania wzajemnych należności naszych wszystkich wierzytelności klientowi, ze wszystkimi wierzytelnościami, które kupujący poprzez dostawę lub z pozostałych podstaw prawnych ma względem nas.

V.    Zastrzeżenie własności oraz dalsze zabezpieczenia

Towar pozostaje naszą własnością do całkowitej płatności wszystkich, także w przyszłości powstających wierzytelności wobec klienta ze stosunku handlowego.

Zastrzeżenie własności obejmuje także – w danym wypadku odnośnie udziału współwłasności – produkty, które powinny zostać wyprodukowane poprzez przerobienie, zmieszanie lub połączenie produktów będących w naszym zastrzeżeniu własności.

Na wypadek gdyby przeniesienie własności towarów będących w naszym zastrzeżeniu własności (współwłasności) ze strony kupującego obowiązuje uzgodnione już dzisiaj odstąpienie roszczeń przysługujących kupującemu wobec swojego odbiorcy razem z prawami ubocznymi na nas, aż do wysokości wszystkich roszczeń z roszczeniami ubocznymi przez nas.

Jeżeli strony trzecie, w szczególności poprzez egzekucje, dążą, ustanawiają lub roszczą prawa na przedmiotach będących w naszym zastrzeżeniu własności (współwłasności), kupujący powinien poinformować nas bezzwłocznie listem poleconym z powiadomieniem o wszystkich szczegółach.

Wszystkie koszty i opłaty, które nas obciążają przy wszystkich wdrożonych do zachowania naszych praw, także środków pozasądowych, kupujący powinien bezzwłocznie zwrócić.

Kupujący powinien ubezpieczyć w sposób wystarczający towary będące w naszym zastrzeżeniu własności od ognia i kradzieży. Roszczenia względem ubezpieczenia z jednego przypadku powstania szkody w wysokości wartości towaru zastrzeżonego zostają już teraz scedowane na nas.

VI. Terminy dostaw i świadczeń

Miejscem świadczenia dla dostaw jest Podgórzyn. Terminy dostaw i świadczeń są zachowane, jeżeli do ich upływu dostarczony przedmiot opuścił fabrykę lub nastąpiło poinformowanie o gotowości do wysyłki względnie świadczenie zostało wykonane.

Termin dostawy i świadczenia przeciąga się odpowiednio przy działaniach w ramach sporów zbiorowych, w szczególności w przypadku strajku i lokaucie, jak również w przypadku zajścia nieprzewidzianych przeszkód, które leżą poza naszą sferą wpływów, o ile takie trudności niewątpliwie mają znaczący wpływ na wykonanie świadczeń. To obowiązuje także, jeżeli okoliczności wystąpią u naszych poddostawców produktów wstępnych względnie u niezasłużonej brakującej dostawy materiałów wstępnych przez poddostawców, jak również jeżeli powstają one w czasie naszej zwłoki. W przypadku długiego przekroczenia terminu jesteśmy uprawnieni i – po poprzedzającym ustanowieniu prolongaty terminu – kupujący do odstąpienia od umowy. O początku i końcu trudności tego rodzaju poinformujemy kupującego w ważnych przypadkach możliwie szybko.

Przy przekroczeniu terminu dostawy i świadczenia przysługuje kupującemu prawo do ustanowienia nam odpowiedniego terminu na dostawę względnie świadczenie z groźbą odmowy oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego odstąpienia od umowy.

Do roszczeń o odszkodowanie z powodu opóźnienia obowiązuje rozdział VIII, 2. Towar ze zgłoszoną gotowością do odbioru musi zostać po upływie czasu dostawy bezzwłocznie odwołany; jeżeli tak się nie stanie, jesteśmy uprawnieni według naszego wyboru do jego wysyłki lub na koszt oraz ryzyko kupującego według własnego mniemania do składowania; to obowiązuje także, jeżeli wysyłka z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie może zostać wykonana. Ze zgłoszeniem gotowości do wysyłki towar jest uznawany za dostarczony i może zostać zafakturowany.

Rodzaj transportu, środek wysyłki, droga przewozu jak również rodzaj i zakres koniecznych środków ochronnych oraz wybór spedytora lub przewoźnika, dalej opakowanie są pozostawione naszemu wyborowi. To dzieje się według naszego uznania oraz z dbałością zwyczajną w komunikacji z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Towar jest ubezpieczony tylko na wyraźne życzenie kupującego, a mianowicie w jego ciężar.

Dostawy częściowe są dozwolone. Dostawy ponad lub poniżej uzgodnionej ilości w wysokości 10%, w przypadku produkcji na specjalne zamówienie w wysokości 20% są do naszego swobodnego wyboru za rozliczeniem.

VII.     Przejście ryzyka

Z przekazaniem spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z opuszczeniem fabryki lub magazynu, ryzyko przechodzi, o ile nic innego nie uzgodniono, w każdym przypadku na kupującego.

Reklamacje z powodu niekompletnej, wadliwej lub błędnej dostawy muszą nastąpić pisemnie bezzwłocznie i wobec nas najpóźniej w ciągu 10 dniu po wejściu towaru. W przeciwnym razie dostawy są uznawane jako zaaprobowane.

VIII.   Odpowiedzialność za braki oraz pozostała odpowiedzialność

W przypadku dostawy z usterkami nasza odpowiedzialność ogranicza się do naszego wyboru do dostawy zastępczej lub poprawki.

Dalsze roszczenia kupującego, bez względu z jakiej podstawy prawnej, jak np. roszczenia o odszkodowania na podstawie wadliwej lub spóźnionej dostawy, roszczenie z powodu naruszenia obowiązków pozaumownych, w szczególności obowiązki doradcze i wyjaśniające, są wykluczone. Dochodzenie zysku utraconego lub szkód pośrednich lub z tytułu wad jest w każdym przypadku wykluczone. Wykluczenie względnie ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, o ile jest nam przypisana wina działania umyślnego lub rażącej niedbałości.

Roszczenia o kompensatę z tytułu rękojmi oraz/lub szkody można dochodzić prawnie przy pozostałej prekluzji względnie przedawnienia w ciągu jednego roku.

X.   Formy i narzędzia

Odnośnie wykonanych przez nas projektów, rysunków i narzędzi w każdym przypadku domagamy się dla odpowiednich artykułów prawo jednostkowej produkcji. Dalsze przekazanie jak również powielanie tych dokumentów jak również narzędzi, wykorzystanie i informowanie o ich treści nie jest dopuszczone, o ile to wyraźnie nie przysługuje. Wykroczenia zobowiązują do wynagrodzenia za szkodę. Wszystkie prawa odnośnie przypadku udzielenia patentu oraz wpisu wzoru użytkowego pozostają zachowane. Kupujący nie przejmuje rękojmi za to, że produkcja i dostawy przedmiotów, które są wykonane na podstawie jego danych, nie narusza praw ochrony stron trzecich.

Formy, szablony i pozostałe przyrządy pozostają naszą wyłączną własnością także wtedy, gdy zamawiającemu zostaną naliczone koszty.

O ile wykonujemy lub nabywamy modele, formy, narzędzia i inne zespoły modelowe na zlecenie klienta, za to wystawiamy cześć kosztów oddzielnie na fakturze. Ponieważ przez te proporcjonalne koszty nie zostaną pokryte nasze wydatki za projektowanie, budowę, oddanie do eksploatacji lub know-how oraz konserwację, naszą własnością pozostają modele i formy jak również narzędzia łącznie z osprzętem. To samo dotyczy naszych zmian jak również modeli zastępczych lub narzędzi i form wtórnych. Koszty narzędzi, form itd. są płatne z ustawowym podatkiem VAT z fakturowaniem. Jeżeli od ostatniej dostawy z wyprodukowanego artykułu upłynęły 3 lata, nie jesteśmy zobowiązywani do dalszego ich przechowywania.

XI.  Podsądność i informacje pozostałe

W sprawie wszystkich sporów pomiędzy kupującym a nami zostaje uzgodniona właściwość Sądu w Jeleniej Górze kompetentnego do rozstrzygania w sprawach handlowych. Obowiązuje prawo polskie. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.