REGULAMIN I SŁOWNIK

REGULAMIN

 

Istnieje możliwość realizacji zamówienia w częściach i wystawianie faktur częściowych. W przypadku pojawienia się modyfikacji elementów lub konieczności dodatkowych konsultacji, co nie wynika z opóźnień ze strony wykonawcy, istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedmiotu umowy.

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu.
Ewentualne zmiany mogą dotyczyć:

  • konieczności konsultacji wykonawcy z głównym konstruktorem projektu
  • wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
  • wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
  • wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
  • zmiany istotnych regulacji prawnych.

Szczegóły dostępne są w siedzibie firmy. Kontakt do osoby odpowiadającej na pytania dostępny jest w poszczególnym zapytaniu ofertowym.

SŁOWNIK W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ:

 

Poprzez ofertę wariantową należy rozumieć:

– w zakresie wykonania usługi – możliwość wykonania usługi poprzez zaoferowanie różnych wariantów (wynik taki sam, natomiast różne sposoby wykonawstwa)

– w zakresie dostawy materiałów hutniczych oraz materiałów złącznych – dostawę materiałów o zbliżonych parametrach (rozbieżności w rozmiarach nie mogą być większe niż 5% – chyba, że w postępowaniu podano inne dopuszczalne rozbieżności). Dopuszcza się również możliwość zmiany gatunku poprzez zaoferowanie materiału o identycznych parametrach (np. zmiana normy lotniczej z amerykańskiej na rosyjską).

– w zakresie dostawy materiałów od określonych producentów – nie istnieje możliwość zastąpienia części wyszczególnionych w postępowaniu częściami wyprodukowanymi przez innego producenta. Jednak czasem istnieje możliwość zmiany kodów (nazewnictwa) przez danego producenta, w takiej sytuacji można w ofercie powołać się już na nowe oznaczenie (producent musi pozostać ten sam)

 Poprzez ofertę częściową należy rozumieć ofertę na dostawę jedynie części zakresu będącego przedmiotem postępowania ofertowego.
W takiej sytuacji istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego dostawcy lub realizacji zamówienia w ograniczonym zakresie.
Szczegóły dostępne są w siedzibie firmy. Kontakt do osoby odpowiadającej na pytania dostępny jest w poszczególnym zapytaniu ofertowym.